Panis-Law


U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Patrick PANIS, advocaat te België en ingeschreven aan de balie van Limburg. Mr. Patrick PANIS baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit. De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Patrick PANIS is verzekerd bij VAN BREDA. De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mr. Patrick PANIS verzekert, verleent dekking in België.

De aansprakelijkheid van Mr. Patrick PANIS is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekering met vrijstelling van de franchise.

Diensten
U kan bij Mr. Patrick PANIS terecht voor o.m. volgende diensten:

 • Adviesverlening
 • Bemiddeling
 • Gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.

Prijzen
De prijzen van deze diensten zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, als volgt:

 • Kantoorkosten: Dactylografie en briefwisseling 11 euro p.p. – 6 euro per mail
 • Verplaatsingskosten: 0.75 euro per km
 • Opening dossier: 50 euro
 • Administratieve kosten: 10% van het totaal van de kantoorkosten
 • Gerechtskosten, kosten van derden (gerechtsdeurwaarders, experten): kostprijs
 • Ereloon: per gepresteerd uur aan de zaak van de cliënt
 • Bij in geld waardeerbare dossiers of invorderingsdossiers op basis van vaste percentages
 • Abonnementsformule volgens afspraak

Zowel de kosten (uitgezonderd de gerechtskosten en kosten van derden) worden verhoogd met de BTW ad 21%.

HEEFT U EEN VRAAG?
VERPLICHTE INFORMATIE

Algemene Voorwaarden


De algemene voorwaarden en bepalingen die Mr. Patrick PANIS hanteert luiden als volgt: ‘Om geldig te zijn dient elk protest per aangetekende zending overgemaakt te worden binnen de acht dagen vanaf de ontvangst van de factuur. Elk later protest wordt niet aanvaard.  De invordering van niet-betaalde facturen en de daaraan gepaarde kosten geschieden conform de Wet Schulden van de Consument waarbij de verwijlintrest verschuldigd is conform art. 5 van de Wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties. De forfaitaire vergoeding nadat de eerste gratis herinnering per aangetekend schrijven verzonden niet wordt betaald binnen de 14 dagen vertrekkend vanaf de derde dag na de verzending van de herinnering bedraagt 20 euro als het verschuldigd bedrag lager dan of gelijk aan 150 euro is; 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro en 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde saldo op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is. Bij dienstverlening aan ondernemers geldt deze wet niet en brengt de niet-betaling van de factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op conform art. 5 van de Wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties alsmede een schadevergoeding van 10 % op het openstaand bedrag van de hoofdsom. Bij gebeurlijke betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd. De cliënt erkent effectief kennis genomen te hebben van de berekeningswijze van de kosten, het ereloon en de factuurvoorwaarden voorafgaandelijk bij aanvang van de opdracht aan de advocaat en deze te aanvaarden. Elke afwijking van deze factuurvoorwaarden dient schriftelijk tussen partijen te zijn overeengekomen. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag gedekt door diens verzekeraar’.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Limburg is Mr. Patrick PANIS onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde die kunnen geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be

Mr. Patrick PANIS maakt in het kader van zijn beroepsuitoefening als advocaat geen deel uit van multi-disciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Mr. Patrick PANIS is als lid van de balie van Limburg niet onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Mr. Panis sluit met elke cliënt een overeenkomst advocaat/cliënt af voorafgaandelijk de aanvang van zijn opdracht. De tekst van deze overeenkomst wordt voorafgaandelijk de opdracht met u overlopen en bevat bepalingen inzake de opdracht van de advocaat, informatie en verwerking van persoonsgegevens, kosten en erelonen, regeling derdengelden, aansprakelijkheid van de advocaat, regeling witwaswetgeving, wijze van beëindiging van de overeenkomst en toepasselijk recht en geschillen. Op eenvoudig schriftelijk verzoek wordt het ontwerp van de advocatenovereenkomst ter beschikking gesteld van de cliënt.

VERPLICHTE INFORMATIE

Witwaswetgeving


Ons kantoor houdt zich aan de volgende verplichtingen zoals opgelegd door de codex deontologie, waarvan hier uittreksel wordt opgenomen.

Art. 71 – Informeren van het cliënteel

par.1 Vóór het aanvatten van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het bestaande wettelijk kader, de ingestelde interne procedure en de aard van de omtrent zijn persoon verzamelde inlichtingen en de bewaring daarvan. Hij meldt ook dat die procedure deels de medewerking van de cliënt vraagt en dat vennootschappen overeenkomstig de wet van 18 september 2017 verplicht worden de gegevens van de uiteindelijke begunstigde en de eventuele actualisering ervan aan de advocaten mee te delen.

par. 2 Bij het begin van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het feit dat, indien de client de verwachte gegevens niet meedeelt, de advocaat de zakelijke relatie niet kan aangaan en, indien hij reeds voorlopig had opgetreden, zijn verdere tussenkomst moet beëindigen.

VERPLICHTE INFORMATIE

Privacyverklaring


De privacypolicy van ons kantoor is in overeenstemming met de Europese wetgeving en reglementering gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) en dit op het vlak van de informatie betreffende de gegevensbescherming, de verwerking van uw gegevens, alsmede de waarborging van de rechten en vrijheden.

Informatie over gegevensbescherming

De klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan ons bedrijf om alle nuttige informatie, en desgevallend de persoonsgegevens, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden, in het kader van onze overeenkomst. De klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegeven of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan ons kantoor te richten.

Ons kantoor verbindt zich er toe om binnen een termijn van een (1) maand de klant van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn worden verlengd indien nodig met twee (2) maanden. Het antwoord zal op gemotiveerde wijze aangeven waarom ons kantoor (niet) ingaat op het gevraagde verzoek van de klant.

Onze verwerkingen

Wij verzamelen en gebruiken de gegevens die u ons ter beschikking stelt (bv. naam, adres, geboortedatum, burgelijke stand, beroep, telefoonnummer, e-mail) en slaan deze gestructureerd op. De gegevens kunnen bijgewerkt of gewijzigd worden, opgevraagd en geraadpleegd.

Door het ondertekenen van een overeenkomst geeft u ons expliciet de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst zijnde derhalve in de uitvoering van een contract of in het kader van legtieme belangen. Wij delen uw gegevens enkel met derden in het kader van deze overeenkomst (bv. gerechtsdeurwaarder, deskundige, tolken, rechtbanken, boekhouding, sociaal secretariaat, IT-diensten) en zulks met het uitsluitend doel van de behartiging van uw legitieme belangen.

De door ons kantoor gebruikte technische serviceprovider beheert de technische infrastructuur in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wij beschermen de persoonlijke gegevens van onze klanten zo goed mogelijk. We implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij nemen daartoe de nodige beleidsmaatregelen om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang en onnodige bewaring van uw gegevens in onze systemen.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor het doel waarvoor dit ter beschikking wordt gesteld, en dit tot een termijn van 5 jaar na beëindiging van onze opdracht gelet op onze beroepsaansprakelijkheid.

Wij houden een dataverwerkingsregister bij van alle verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren, waarin concreet wordt bijgehouden wie binnen ons bedrijf uw persoonsgegevens behandelt, welk soort informatie en door wie, welke vorm van verwerking wordt gehanteerd, welk de doelstelling is van elke vorm van verwerking, waar de fysieke informatie wordt bewaard, hoe deze informatie bewaard wordt, wie toegang heeft of kan hebben tot deze informatie, en hoe deze informatie beschermd wordt.

Het register stelt ons tevens in staat tot het uitvoeren van een gegevenseffectenbeoordeling.

Bij een gebeurlijke inbreuk i.v.m. persoonsgegevens (inbraak, diefstal, hacking, datalek, verlies fysiek dossier, laptop, tablet etc.), brengen wij binnen de wettelijke termijn de toezichthoudende overheid alsmede de betrokkene hiervan op de hoogte. Deze melding omhelst de aard van de inbreuk, de naam en de contactgegevens van het contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen, de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk i.v.m. de persoonsgegevens, en de maatregelen die werden voorgesteld of genomen om de inbreuk aan te pakken.

Rechten en vrijheden

De klant heeft het recht op informatie m.b.t. de gegevensoverdraagbaarheid, het recht de toestemming te alle tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan, het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

De klant heeft het recht op inzage van de navolgende informatie: de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, de periode gedurende dewelke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, het recht te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken.

De klant heeft het recht op rectificatie om onverwijld een rechtzetting van onjuiste persoonsgegevens te bekomen en hij heeft tevens het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, o.m. door een aanvullende verklaring te verstrekken.

De klant heeft het recht op gegevenswissing om zonder redelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te bekomen.

De klant heeft het recht van verzet waardoor u de beperking van de verwerking van uw gegevens kan eisen, of het recht om bezwaar te maken tegen een (voorgenomen) bewerking.

De klant heeft het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, door hem verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht deze gegevens over te dragen.

In geval van wijzigingen in het privacybeleid wordt u daarvan voorafgaandelijk door ons kantoor in kennis gesteld via welkdanig communicatiemiddel dan ook, bij voorkeur via e-mail. Voor alle verdere informatie en vragen kan u steeds ons kantoor contacteren voor verdere verduidelijking en toelichting op het navolgend adres;

Advocatenkantoor PANIS-LAW, Kuringersteenweg 95, 3500 HASSELT of bij voorkeur via e-mail: info@panis-law.be